Ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός ατόμου ως επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης,  κλάδου  Νοσηλευτών για τη Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που εδράζεται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ» 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected], είτε μέσω courier (σε αυτή την περίπτωση οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία του συλλόγου ”ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” στην διεύθυνση Λεβαδείας 8(Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ), 11527 Αθήνα, εντός προθεσμίας είκοσι πέντε(25) ημερών που αρχίζει  από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο και έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.: 551 31 Θεσσαλονίκη, της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) μη Διοικητικού προσωπικού.

– Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 06) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά  Ίμβρο και Τένεδο.

Β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τον  κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πτυχίο ή δίπλωμα ΝοσηλευτικήςΑ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ήαλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας   και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

  • Οι άνδρες υποψήφιοι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Εξαίρεση:
  • Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων: Για τους πολίτες κράτους της Ε.Ε. για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  και τυχόν γνώση δεύτερης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής), θα θεωρηθεί προσόν, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό .
  • Να έχει ικανότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία και ενημέρωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών Μυελού Οστών
  • Επίσης είναι επιθυμητό να έχει δραστηριοποιηθεί με την εθελοντική κοινωνική προσφορά.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για την  απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με το βιογραφικό πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά:

Α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των  συναφών τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»  με την οποία δηλώνουν ότι:

«Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1599/1986.»

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική  γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί  ισοτιμίας και αντιστοιχίας.